Aan te raden  

   

Lucas 4:21-30

(Als PDF)

21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’22 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon vanJozef?’23 En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het inKafarnaümgebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’24 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkeleprofeetwelkom is in zijn vaderstad.25 Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd vanElia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veelweduwenin Israël.26 Toch werdElianiet naar een van hen gezonden, maar naar eenweduwein Sarepta bij Sidon.27 En in de tijd van deprofeetElisawaren er veel mensen in Israël die leden aanhuidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’28 Toen de aanwezigen in desynagogedit hoorden, ontstaken ze in grote woede.29 Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten.30 Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag