Aan te raden  

   

Exodus 6:2-8

(Als PDF)

Mozesopnieuw geroepen

2 God zei tegenMozes: ‘Ik ben deHEER.3 Ik ben aanAbraham,IsaakenJakobverschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naamHEERheb ik niet aan hen bekendgemaakt.4 Ik heb met hen mijnverbondgesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij alsvreemdelinghebben gewoond.5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan diebelofteherinnerd.6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben deHEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen.7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, deHEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.8 Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aanAbraham,IsaakenJakobbeloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben deHEER.”’

  

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag