Aan te raden  

   

Lucas 24:1-10

(Als PDF)

Het lege graf

1 Maar op de eerste dag van deweekgingen ze bij het ochtendgloren naar hetgrafmet degeurige oliedie ze bereid hadden.2 Bij hetgrafaangekomen, zagen ze echter dat desteenvoor hetgrafwas weggerold,3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van deHeerJezusniet.4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?6 Hij is niet hier, hij is uit de doodopgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was:7 deMensenzoonmoest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

9 Ze keerden terug van hetgrafen gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd.10 De vrouwen die hetgrafbezochten, warenMariauit Magdala, Johanna,Mariade moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden deapostelenwat er was gebeurd,

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag